Skip to main content

Drzwi przeciwpożarowe

Brama przeciwpożarowa dwuskrzydłowa

Drzwi przeciwpożarowe to podstawowy element stolarki przeciwpożarowej, służący zapewnieniu należytej ochrony wszystkim osobom przebywającym w budynku w chwili wystąpienia zagrożenia pożarowego. Ich funkcją jest wyznaczenie stref pożarowych, umożliwiających ewakuację oraz dotarcie w bezpieczne miejsce. Ze względu na swoją konstrukcję, drzwi przeciwpożarowe zapobiegają także rozprzestrzenianiu się ognia i dymu przez określony czas.

Gdzie montuje się drzwi przeciwpożarowe?

Drzwi przeciwpożarowe to drzwi stosowane przede wszystkim w budynkach użyteczności publicznej. Ich obecność jest niezbędna w biurowcach, galeriach handlowych, na halach, magazynach, a także w szpitalach, hotelach, kinach, teatrach oraz wielu innych obiektach. W tym przypadku wymagania odnoszące się do rodzaju konkretnych drzwi przeciwpożarowych są regulowane dodatkowo przepisami prawa. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zdecydować się na montaż drzwi przeciwpożarowych również w domach mieszkalnych.

Drzwi przeciwpożarowe występują zarówno jako drzwi zewnętrzne, jak i wewnętrzne.

Drzwi przeciwpożarowe EI30, EI60, EI120

Podstawowe symbole, którymi zostają oznakowane drzwi przeciwpożarowe to EI30, EI60 oraz EI120. Oznaczenie EI dotyczy szczelności ogniowej oraz izolacyjności ogniowej.

 1. Drzwi przeciwpożarowe EI30 – gwarantują ochronę przed rozprzestrzenianiem się dymu i ognia przez czas maksymalny 30 minut.
 2. Drzwi przeciwpożarowe EI60 – gwarantują ochronę przed rozprzestrzenianiem się dymu i ognia przez czas maksymalny 60 minut.
 3. Drzwi przeciwpożarowe EI120 – gwarantują ochronę przed rozprzestrzenianiem się dymu i ognia przez czas maksymalny 120 minut.

Ochrona przeciwpożarowa

Gaśnica

Ochrona
przeciwpożarowa

Jest to pojęcie bardziej szerokie i zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, ochrona ppoż. to:

 • zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej oraz innych miejscowych zagrożeń,
 • zapewnienie odpowiednich sił i środków do ich zwalczania,
 • prowadzenie działań ratowniczych.

Powyższe zadania mają na celu ochronę życia zdrowia, mienia lub środowiska. Lepiej zapobiegać niż likwidować skutki – nie bez przyczyny została ustalona taka kolejność. Najistotniejsze jest aby pożary i inne zagrożenia nie występowały (zapobieganie), a gdy już do nich dojdzie, aby była możliwość ich likwidacji (siły i środki) oraz by skutki były jak najmniejsze.

Ochrona ppoż. nie odnosi się tylko i wyłącznie do jednostek straży pożarnych. Właściciele budynków, obiektów oraz terenów są zobowiązani do zabezpieczenia ich przed pożarami lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Do ich obowiązków należy m.in. przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych; wyposażenie budynków w odpowiednie urządzenia ppoż; zapewnianie konserwacji oraz napraw urządzeń ppoż; zapewnienie bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji osób; przygotowanie budynku, obiektu lub terenu do prowadzenia działań ratowniczych; zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi; ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania zagrożenia.

Ochrona przeciwpożarowa budynków

Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków ma duże znaczenie dla ochrony życia, zdrowia oraz mienia. Najczęstszym oraz największym zagrożeniem dla osób przebywających w budynku jest pożar. Wymagania związane z ochroną ppoż zależą od tego do której kategorii jest zaliczany dany budynek. W zależności od przeznaczenia budynki dzielimy na:

 • ZL – zagrożenia ludzi (budynki użyteczności publicznej, mieszkalne, zamieszkania zbiorowego),
 • PM – budynki produkcyjno-magazynowe,
 • IN – budynki inwentarskie.

Każda kategoria budynków ma określone wymagania, które zostały szczegółowo opisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Warunki ochrony zależą również od wysokości i powierzchni budynku oraz gęstości obciążenia ogniowego.

Obowiązki nakładane na właścicieli budynków, obiektów czy terenów, które zostały wspomniane wyżej, niewątpliwie muszą być przestrzegane. Urządzenia przeciwpożarowe wymagane w budynku muszą być w pełni sprawne oraz przechodzić terminowe przeglądy oraz konserwacje.  Ustawa o ochronie przeciwpożarowej wskazuje, że sprzęt ppoż musi posiadać świadectwo dopuszczenia. Tylko wtedy jesteśmy pewni że dane urządzenie spełnia określone wymagania przepisów oraz norm. Sprzęt dopuszczony do użytkowania posiada odpowiednie oznaczenie jednostki, która takie dokumenty wydaje.

Możliwość ewakuacja ludzi, to jeden z ważniejszych punktów ochrony przeciwpożarowej. Nie tylko ważne jest aby zapewnić odpowiednią ilość wyjść ewakuacyjnych i odpowiednią długość przejść i dojść. Należy również zadbać aby drogi ewakuacyjne były odpowiednio oznakowane oraz żeby były chronione przed zadymieniem w razie pożaru.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to swego rodzaju ochrona ppoż ale w postaci dokumentu. Budynki użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjno- magazynowe oraz inwentarskie muszą taką instrukcję posiadać.

Znajdziemy w niej informacje dotyczące m.in.:

 • warunków ochrony ppoż., wynikających z przeznaczenia obiektu, prowadzonego procesu technologicznego,
 • wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe oraz sposobów ich przeglądów i konserwacji,
 • sposobu postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia,
 • warunków i organizacji ewakuacji ludzi,
 • zadań i obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami.

Instrukcja może również zawierać plany budynku, dróg ewakuacyjnych, rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych, musi być łatwo dostępna oraz powinna być aktualizowana przynajmniej raz na dwa lata.

Wymagania stawiane przez ustawy oraz rozporządzenia mogą się wydawać wygórowane, ale chodzi tutaj o bezpieczeństwo i życie ludzkie. Dlatego nie należy lekceważyć i zaniedbywać przepisów, ponieważ może to mieć tragiczne konsekwencje.

Przepisy

Ochronę przeciwpożarową ustalają przepisy zawarte w:

 • Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej,
 • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
 • Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • Polskich Normach.

Środki ochrony ppoż.

Środki ochrony przeciwpożarowej, sprawne, odpowiednio rozmieszczone, zapewniają ochronę i pełnią swoją funkcję. Dobór odpowiednich środków regulują przepisy.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe możemy podzielić na:

 • Podstawowy sprzęt przeciwpożarowy
 • Zabezpieczenia ogniochronne
 • System sygnalizacji pożaru